10- اکتبر روز جهانی  مبارزه علیه اعدام را پاس بداریم !


info@degarguny.com