به گلگشت جوانان یاد ما را زنده دارید ای رفیقان !

           به گلگشت جوانان یاد ما را زنده دارید ای رفیقان !

                                           (محمد زهری)

 

info@degarguny.com